Gülistan Gençlik Tüzük

Devamı için Aşağıdaki Başlıkları Tıklayınız

Madde 1- Gülistan Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneğidir. Dernek Merkezi İstanbul / Sarıyer / İstinyededir. Şubesi yoktur.
Madde 2- Dernek İnsanların, özellikle gençlerin; milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı; bilgi ve beceri yönünden günümüz ve gelecek dönemin gereklerine göre donanımlı; hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını benimsemiş; çevreye duyarlı; bedenen ve ruhen sağlıklı ve zinde; üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü, görgülü; sevgiye dayalı hizmet üreten; ülkesini, milletini ve tüm insanlığı seven; olayları gerçek boyutları ile kavrayıp olumlu yöne yönlendirebilecek analitik ve kritik düşünme yeteneğini edinmiş kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunarak, böyle fertlerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplum oluşmasını sağlamak. Gençlerin okul harici serbest zamanlarını değerlendirmeleri için, her türlü gençlik faaliyet ve etkinlikleri yapmak. Gençlere yönelik her türlü dil, beceri, meslek, spor ve sanat kursları açmak. Yaz okulları ve takviye kursları düzenlemek. Her türlü gençlik kampları düzenlemek. Gençlere, mesleki, akademik ve ihtiyaç hissettiği tüm diğer konularda danışmanlık ve rehberlik yapmak. Gençlerin, gelişimlerini artıracak, çalışma grupları, okuma grupları oluşturmak, özel konularda atölye çalışmaları yapmak. Gençler için tesisler kurmak ve işletmek. Tüm gençlik kurum ve kuruluşların faaliyetlerine, katılmak birlikte organizeler yapmak. Gerekli izinleri alarak, gençlik kulübü kurmak. Her insanın sağlıklı gelişimi için; çocuk, genç ve yetişkinlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel, çağdaş usul ve araçlarla, Türkiyede faaliyet gösteren ve federasyonu bulunan her türlü spor dalında faaliyetler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak spor kulübü teşekkül ettirmek, tescilini yaptırmak. Tüm izcilik faaliyetlerini yapmak için, izcilik kulübü kurmak. İzciliğin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için her türlü çalışmaları yapmak, izcilik faaliyetlerini desteklemek, Yurt içi ve yurt dışı kamplar, geziler, kurs ve seminerler, liderlik temel kursu, branş kursları ve uzmanlık kursları düzenlemek. İzci And ve Türesinin ışığı altında, gençlerin yapıcı ve yaratıcı taraflarını ortaya çıkaracak, izci üniteleri ve grupları oluşturarak çalışmalarını programlamak, izci liderlerinin eğitilmelerini sağlamak.
Madde 3- Çalışma Konuları: Dernek, gayeleri doğrultusunda aşağıda belirtilen tüm çalışmaları, yasalarda belirtilen esas ve usullere uygun bir şekilde yapar. 3.1.1- Dernek, fertlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve çağdaş usul ve araçlarla, gerekli her türlü eğitimi almalarına katkıda bulunur; analitik ve kritik düşünme yeteneğine sahip olmaları için gerekli çalışmaları yapar. 3.1.2- Her seviyede, öğrenim ve araştırma yapanlara ve yapmak isteyenlere öğrencilere karşılıksız burslar verir; ayni ve nakdi yardımlar sağlar, malzeme ve barınma imkânları temin eder. 3.1.3- İnsanlık için faydalı hizmetleri ile tarihte yer edinmiş şahsiyetlerin anlaşılması ve tanıtımı için çalışmalar yapar. 3.1.4- Dernek, hukukun üstünlüğünü temin etmek ve insan haklarının anlaşılması, benimsenmesi, kullanılması, korunması, gelişmesi ve etkin bir şekilde hayata hakim olması için her türlü çalışmayı yapar. 3.1.5- Tarihi, kültürel ve tabii çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre bilincini oluşturmak için her türlü faaliyeti yapar. 3.1.6- İnsanlar ve toplumlar arasında dostluğu sağlamak, geliştirmek ve korumak için her türlü faaliyeti yapar. 3.1.7-Sosyal huzur ve refahın sağlanması ve gelişmesi için her türlü faaliyeti yapar, ihtiyaç sahiplerine her türlü ayni (gıda, ev eşyası, şahsi eşya, yakıt vb.) ve nakdi yardımlarda bulunur, evde bakım hizmetleri sunar veya bu hizmetleri satın alır. 3.1.8- Dernek, fakirlere ve muhtaçlara yardım amacıyla, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde gıda bankacılığı yapar. 3.1.9- Kültür ve eğitim hayatının gelişmesi için gerçek ve tüzel kişilere her türlü ayni ve nakdi ve diğer destekler verir, programlar düzenler, projeler hazırlar ve hazırlatır. Her türlü kültürel ve sanatsal çalışmaları icra eder ve destekler. 3.1.10-İnsanların ruhen ve bedenen sağlıklı olması, sağlıklı kalması ve sağlık sorunlarının çözülmesi için projeler hazırlar, çözüm yollarını geliştirir, bulunan çözüm yollarının uygulanması için çalışmalar yapar, doğal beslenme konusunda bilinç oluşturma ve diğer her türlü çalışmaları yapar, bu konularda sağlık alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 3.1.11- Milli kültürümüzü geliştirmeye ve halkın kültür seviyesini yükseltmeye yönelik; araştırmalar yapar ve yaptırır, bu konuda kurslar, seminerler, paneller, sergiler, fuarlar, konferanslar vb. düzenler. 3.1.12- Yurt dışında ve yurt içinde muhtelif bölgelere kültürel, eğlence ve eğitim amaçlı geziler ve ziyaretler tertip eder. 3.1.13- Yaşayan ilim adamlarının topluma tanıtılması ve kendisinden istifade edilmesi için her türlü çalışmaları yapar. 3.1.14- Dernek amaçlarına uygun faaliyet yapan her türlü iletişim ve yayın kuruluşlarına her yönden destek olur. 3.1.15-Aynı veya benzer amaçlarla kurulmuş çeşitli sosyal kuruluşlar, dernekler ve gönüllü kuruluşlar arasında, iletişim, dayanışma koordinasyonu sağlamak için geziler, ziyaretler düzenler buralarda şölenler, toplantılar, defileler kermesler tertip eder ve düzenlenen çeşitli toplantı ve etkinliklere katılır. 3.1.16-Dernek, milli ve dini gün ve gecelerde anma ve kutlama programları düzenler. Toplumda haklı bir yer edinmiş bilim, kültür, sanat, çevre, sosyal hizmet alanlarında hizmet etmiş, eser vermiş, çalışma yapmış kişilerle ilgili anma toplantıları, konulu ödül ve yarışma programları düzenler, organizasyonlar yapar. 3.1.17-Ülkemiz ve diğer ülkeler ve halklar arasında; bilimsel, kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda; verimli bir işbirliği, diyalog, bilgi alışverişi, dostluk ve dayanışma amaçlı; toplantılar, geziler, davetler, ziyaretler ve kültürel etkinlikler düzenler. Yurt dışında ve yurt içinde muhtelif bölgelere kültürel, eğlence ve eğitim amaçlı geziler ve ziyaretler tertip eder. 3.1.18-İzciliğin ve sivil Savunmanın yaygınlaştırılması, tanıtılması ve destek görmesi ile ilgili çalışmalar yapar ve izcilik ve sivil savunma faaliyetlerini destekler, kurslar düzenler, kurtarma ve çalışma ekipleri oluşturur. Bu konularda çalışan gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar, toplantılar düzenler. 3.1.19-Afetzedelere, arama, kurtarma, barınma, beslenme, sağlık ve tedavi konularında yardım sağlar. 3.1.20-Din ve inanç kültürünü geliştirmeye ve halkın bu konudaki bilgi ve bilinç seviyesini yükseltmeye, Kur'an-ı Kerim, mealin ve dini eserlerin okunması ve anlaşılmasına yönelik faaliyetler yapar ve bu tür çalışmaları organize eder. Bu konularda; seminer ve paneller düzenler, platformlar oluşturur, okuma ve okutma günleri tertip eder. 3.1.21-Türk ve İslam kültürüne katkıda bulunmuş olan ilim adamlarının, fikir ve düşüncelerinin ve eserlerinin topluma tanıtılması için çeşitli faaliyetler yapar. Derneğin Yapacağı Diğer Çalışmalar: 3.3.1- Derneğe gelir temin etmek amacı ile fuarlar, kermesler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır. 3.3.2- Dernek gelir temin etmek amacıyla iktisadi işletmeler, şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir. 3.3.3-Üyelerini daha aktif ve verimli kılmak için hizmet içi eğitim programları düzenler. Komisyonlar ve çalışma kolları ve çalışma grupları teşekkül ettirir. 3.3.4-Dernek gayrimenkullerle ilgili her türlü tasarrufa izinlidir. 3.3.5-Dernek, başka derneklere kurucu ve üye olabilir. Bu durumda derneği, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi temsil eder ve oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, dernek adına oy kullanacak kimse Yönetim Kurulunca yeniden belirlenir. 3.3.6-Dernek uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler. 3.3.7-Dernek, yürürlükteki yasalara uygun olarak, yurt dışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir; bunlarla işbirliği yapar, karşılıklı yardımlaşmayı sağlar. 3.3.8-Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir. Dernek amaçları doğrultusunda, siyasi partilerle işbirliği yapabilir. 3.3.9-Dernek, yasal hükümler saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. 3.3.10-Dernek, faaliyetlerini ve görüşlerini kamuoyuna duyurmak üzere basın açıklamaları yapar ve bildiriler yayınlar. 3.3.11-Dernek, diğer dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki platformlar kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir. 3.3.12-Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşebilir. 3.3.13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.
Madde 4- Güncellenecek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madde 5- Güncellenecek
Madde 6- Üyelikten Ayrılma Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Madde 7- Üyeliğin Sona Ermesi Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir. Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
Madde 8- Güncelenecek
Madde 9- Derneğin Zorunlu Organları; Genel kurul, Yönetim kurulu, Denetim kuruludur.
Madde 10- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul; 1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrı Usulü Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı Usulü Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak top hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylamanın açık olması esastır. Ancak genel kurul, gündemin bazı maddeleri için gizli oylama yapılmasına karar verebilir. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Madde 11- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 1-Dernek organlarının seçilmesi, 2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması, 6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, 7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi, 11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi, 12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 13-Derneğin vakıf kurması, 14-Derneğin fesih edilmesi, 15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması, 17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Madde 12- Güncellenecek
Madde 13- Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Daha önce seçilen üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Madde 14- 1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek, 2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, 4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak, 7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, 12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, 13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Madde 15- Güncellenecek
Madde 16- Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
Madde 17- Güncellenecek
Madde 18- Güncellenecek
Madde 19- 1-Üye aidatı: Bu miktarları belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir, 2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, 3-Dernek tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, davet, gezi ve eğlence, temsil, seminer, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 4-Derneğin mal ve nakit varlığından elde edilen gelirler, 5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, 6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 7-Yurt içinden veya dışından doğrudan doğruya veya vasiyet yoluyla hakiki veya hükmü şahıslar tarafından bağışlanan menkul veya gayrimenkuller ile her türlü kıymet ve haklar. 8-Diğer gelirler.
Madde 20- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.
Madde 21- Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17' de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Madde 22- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Madde 23- Güncellenecek Dernekler yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.
Madde 24- Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Madde 25- Usulüne uygun olarak gündeme alınmak şartıyla tüzükte yer alan hususların değiştirilmesi mümkündür. Tüzük değişikliklerinde, toplantı nisabi üyelerin üçte iki çoğunluğu; karar nisabi, kongreye katılan üyelerin üçte iki çoğunluğudur.
Madde 26- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar verilemezse, fesih tarihi itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.
Madde 27- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Madde 28- Derneğin üyeleri Yönetim Kurulu’nca saptanmış olan ve yukarıda belirtilen tüm maddelere uymayı taahhüt ederler.